Privacybeleid

Verantwoordelijke voor de verwerking

De persoonsgegevens die via de website www.lalaitiere.be worden verzameld, worden verwerkt door LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS, naamloze vennootschap met raad van bestuur, met maatschappelijke zetel te Veeartsenstraat 42F in Brussel. Alsook door alle verbonden ondernemingen van de LACTALIS GROEP (hierna “Lactalis”).

Doeleinden van de verwerking

Uw gegevens kunnen door Lactalis worden verzameld en verwerkt om

– contact met u op te nemen, ook per e-mail, om te reageren op uw opmerkingen of verzoeken om informatie, via onze consumentendienst;

– het beheren van cookies (zie de rubriek “Cookiebeheer”).

Ontvangers van de gegevens

De ontvangers van uw gegevens zijn

– de bevoegde personen binnen Lactalis die belast zijn met de verwerking. Zij hebben alleen toegang tot de gegevens die nodig zijn voor hun taken;

– onze onderaannemers die belast zijn met het beheer van uw gegevens voor rekening van Lactalis, met name voor de hosting van de site of het onderhoud van de toepassingen.

In geen geval zullen we de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt op de markt brengen.

Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie

Wij maken hoofdzakelijk gebruik van dienstverleners in de Europese Unie. Indien nodig kunnen wij uw persoonsgegevens echter doorgeven aan dienstverleners buiten de Europese Unie, met name om het IT-onderhoud van ons platform voor het beheer van de aanvragen van onze klanten te waarborgen. In dit verband treffen wij de nodige waarborgen om ervoor te zorgen dat onze buiten de Europese Unie gevestigde dienstverleners een niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens garanderen dat voldoet aan de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming. Deze waarborgen omvatten het afsluiten van door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele clausules. Voor informatie over deze overdrachten kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens alleen om te reageren op uw opmerkingen of verzoeken en verwijderen de gegevens zodra dit is gebeurd.

Uw rechten en beroepsmogelijkheden

U heeft het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om de verwerking te beperken, het recht op portabiliteit en het recht om bezwaar te maken overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons contacteren via het contactformulier: www.nestle.be/fr/info , of per post ter attentie van Consumer Services SA Nestlé Begilux NV Birminghamstraat 221 Brussel BE-1070 Brussel.

U heeft ook het recht om uw richtlijnen te definiëren betreffende het behoud, de verwijdering en de communicatie van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden in overeenstemming met artikel 40-1 van de Franse wet op de gegevensbescherming.

Wij zullen al het nodige doen om op uw verzoeken in te gaan. Indien u, om welke reden dan ook, van mening bent dat ons antwoord niet bevredigend is, informeren wij u dat u een klacht kunt indienen bij de CNIL.