Wettelijke mededelingen

Door de informatie te raadplegen die LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS SA / NV op haar website ter beschikking stelt, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en aanvaard.

Uitgever

Deze website wordt uitgegeven door LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS, naamloze vennootschap met raad van bestuur, met maatschappelijke zetel te Veeartsenstraat 42F in Brussel.

De hoofdredacteur is de heer Philippe Fagnan (in zijn hoedanigheid van algemeen directeur van de onderneming LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS SA /NV EUROPE DU NORD).

De webmaster en ontwerper van deze website is het agentschap ADVERIS (handelsregister van Parijs, nr. 510 706 997) met maatschappelijke zetel te 13 rue d’Uzès, 75002 Paris, Frankrijk.

Webhost

Deze website wordt gehost door het bedrijf Océanet, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met € 1.000.000 maatschappelijk kapitaal en met maatschappelijke zetel te 2 impasse J Baker, 44800 Saint Herblain, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Nantes onder SIREN-nummer 408 893 063.

Telefoonnummer: 02 28 03 78 78.

Toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op deze website.

Cookies

Bij het surfen op www.lalaitiere.be kan de website cookies, d.w.z. eenvoudige tekstbestanden, op uw computer plaatsen.

Cookies registreren gegevens over uw gebruik van de website en helpen LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS SA / NV u te identificeren, de reclame te personaliseren en algemene statistieken bij te houden over hoe vaak de verschillende delen van de website bezocht worden en hoe ze gebruikt worden (geraadpleegde rubrieken, datum en uur van het bezoek …) om de voorgestelde diensten interessanter en gebruiksvriendelijker te maken.

Cookies verzamelen in geen geval persoonsgegevens, tenzij LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS SA / NV u daarvan voorafgaand op de hoogte stelt en daarvoor uw expliciete toestemming verkrijgt.

De door LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS SA / NV verzamelde gegevens worden voor een aanvaardbare periode bewaard en worden in geen enkel geval gebruikt voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden.

Inhoud van de website

LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS SA / NV garandeert niet dat de informatie op deze website juist, precies, actueel of volledig is.

Bijgevolg is LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS SA / NV niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurige, onjuiste of ontbrekende informatie op deze website.

Intellectuele eigendom

Deze website, alsook alle elementen waaruit ze bestaat (teksten, foto’s, filmpjes, merken …), vormen een werk zoals bedoeld in de intellectuele-eigendomswet, zoals omschreven in de Belgische en internationale wetgeving met betrekking tot literaire en artistieke eigendom.

Pagina’s van deze website mogen enkel voor privégebruik worden gekopieerd naar eender welke drager (met inbegrip van harde schijven).

Bijgevolg is elke (gedeeltelijke) weergave of reproductie van de website of delen ervan voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS ongewettigd en kan die worden beschouwd als een namaakpraktijk, waarvoor de namaker burgerlijk en strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gesteld.

De rechten op de reclamefilmpjes en de muziekstukken die in deze filmpjes gebruikt worden, behoren toe aan de eigenaar van de opname van het betrokken stuk.

Hyperlinks

De hyperlinks die op deze website staan en verwijzen naar andere websites op het internet, impliceren in geen geval de aansprakelijkheid van LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS SA / NV voor de informatie die op deze websites staat of de hyperlinks die ze bevatten, noch voor de gebruiksovereenkomsten van deze websites (in het bijzonder voor het beheer van persoonsgegevens enz.).

Mits voorafgaand akkoord van de onderneming LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS SA / NV mogen er eenvoudige hyperlinks naar de site www.lalaitiere.be worden gebruikt.

Deeplinks of links via ‘framing’ (waarbij een pagina wordt weergeven binnenin een andere website) zijn verboden.

 

Vrijstelling van technische aansprakelijkheid

LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS SA / NV verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen opdat de website www.lalaitiere.be steeds bereikbaar is.

Desalniettemin is LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS SA / NV niet aansprakelijk voor toegangsproblemen met de website of onderbrekingen van de verbinding, ongeacht de oorzaken.

Zo behoudt LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS SA / NV zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen aan de website, zonder voorafgaande waarschuwing, ook indien dat een onderbreking van de toegang tot de website veroorzaakt.

LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS SA / NV kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade, met inbegrip van de ontoegankelijkheid van de site, gegevensverlies, beschadigingen, vernielingen of virussen die uw informaticatools kunnen beïnvloeden, en/of de aanwezigheid van virussen op de website.

U erkent te hebben gecontroleerd dat de gebruikte informaticatools geen virussen bevatten en zich in perfecte staat bevinden.

 

© 2017 – LACTALIS NESTLE PRODUITS FRAIS SA / NV – Alle rechten voorbehouden